Manifest

Manifest

Manifest

Wartości

Akcja małych braci Ubogich czerpie natchnienie z idei Armand Marquiset (1946 r.) i zawsze nawiązuje do wartości fundamentalnych: niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej, godności każdego człowieka (mężczyzny i kobiety), niezależnie od jego pochodzenia, sytuacji społecznej, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, prawa każdego do wolności, braterstwa i wierności swoim przekonaniom.

Misja

Jednoczyć

Stowarzyszenie pozwala wolontariuszom, pracownikom i darczyńcom dzielić i przeżywać wspomniane wartości fundamentalne. mali bracia Ubogich towarzyszą osobom cierpiącym z powodu samotności, ubóstwa i tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Priorytetem dla małych braci Ubogich jest niesienie pomocy osamotnionym osobom starszym powyżej 60 roku życia.

Żyć w braterstwie

Braterstwo, poprzez konkretne akcje, zobowiązuje nas do ciągłego odnawiania zerwanych więzi solidarności. Działalność małych braci Ubogich opiera się na braterskiej relacji, która poprzez nieustanne otwieranie się na innych, pozwala poznać drugiego człowieka w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Poszukiwać wartości życia

Ofiarowując „kwiaty przed chlebem”, mali bracia Ubogich podkreślają ważność relacji międzyludzkiej, która pozwala nie tylko dzielić radości i smutki, ale również wspólnie rozwiązywać problemy życia codziennego.

Czuwać

Doświadczenie dzielone z osobami w trudnej sytuacji życiowej jest źródłem odpowiedzialności jaka spoczywa na Stowarzyszeniu. Doświadczenie to zobowiązuje do zmiany spojrzenia i sposobu postępowania, do dostrzegania ludzi w potrzebie, szukania rozwiązań i konieczności przeciwdziałania. Doświadczenie to nakazuje nam nieustanną czujność i skłania do podejmowania prób zmiany społeczeństwa.

Działanie

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przychodzi z pomocą osobom starszym. Jest odpowiedzią na pogłębiającą się samotność w społeczeństwie, a w szczególności samotność osób starszych.

Być obok

Starać się jak najlepiej poznać drugą osobę, akceptując jej odmienność i wyjątkowość, respektować jej godność osobistą i prywatność. Być partnerem w rozmowie, dzielić z nią radości i smutki. Doceniać to, co robi, pomóc odkryć ukryte umiejętności, najgłębsze pragnienia i aspiracje. Kroczyć u jej boku respektując jej rozwój i rytm, uważnie do potrzeb i możliwości. Pomóc jej zaakceptować pomoc, a jednocześnie pozostawić wolność wyboru. Szanować osobę, taką, jaką jest i jaką się stanie.

Działać wspólnie

Być obok osób starszych jest wspólnym celem, który wymaga współpracy wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia. Być obok osób starszych to też możliwość nawiązywania kontaktów z ich rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Być obok osób starszych to współpraca z profesjonalnymi partnerami w duchu wzajemnego współdziałania.

Dawać świadectwo

Wspólne działanie angażuje, łączy nas, łączy przy jednoczesnym poczuciu indywidualności, wierności tradycji i w obliczu zmian ekonomiczno – społecznych naszego kraju. To nas upoważnia i jednocześnie nakazuje nam informować o działalności Stowarzyszenia opinię publiczną i polityków. Świadczą o nas będą podejmowane wspólnie akcje i projekty oraz zajmowane przez nas stanowiska.

Umowa współpracy

Aby urzeczywistniać wspólne działania:

Wolontariusz zobowiązuje się:

przestrzegać postanowień niniejszego Manifestu w ramach swoich obowiązków, uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia i wypełniać dobrowolnie przyjęte zobowiązania, współpracować w grupie, rozwijać swoje umiejętności w celu lepszego wykonywania powierzonych mu zadań, zachować dyskrecję.

Pracownik zobowiązuje się:

przestrzegać postanowień niniejszego Manifestu w ramach umowy o pracę zawartej ze Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie zobowiązuje się:

prowadzić rekrutację wolontariuszy i przydzielać im zadania stosownie do ich życzeń i umiejętności, określać rolę każdego wolontariusza i koordynować działania, udzielać niezbędnego wsparcia i przeprowadzać odpowiednie szkolenia, doceniać doświadczenia i ułatwiać ich wymianę, dokonywać regularnej oceny przeprowadzonych działań i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb.

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie