Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

APLIKACJI MOBILNEJ STREFA  mbU

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności aplikacji Strefa Wolontariusza mbU (zwaną dalej "Aplikacją") przeznaczonej do użytku na urządzeniach mobilnych i stanowi integralną część regulaminu Aplikacji. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich (zwane dalej "Usługodawcą") dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Aplikacji i zachowania zgodności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji mobilnej Strefa Wolontariusza mbU jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160750.

Dane osobowe
Użytkownicy korzystających z Aplikacji podają nam swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji w następujących zbiorach:

 

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Użytkowników CRM

 • imię i nazwisko

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • miasto/dzielnica

 • czas trwania umowy

 • typ wolontariatu

 • avatar/zdjęcie

Realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem.

Zbiór danych osób, które wystawiły opinie o udostępnionej Aplikacji

 • imię i nazwisko

 

Umożliwienie Użytkownikom wystawienia opinii dotyczących świadczonych usług.

 

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, udostępnianiem oraz utrzymywaniem Aplikacji, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika
Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na warunkach przewidzianych przez RODO. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługujących im praw za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy zawartych w regulaminie Aplikacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: aplikacja@malibracia.org.pl.

Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń systemu Aplikacji, automatycznie zapisujące żądania systemu wysyłane, gdy Użytkownicy korzystają z Aplikacji. Dzienniki systemowe zawierają żądanie systemu wysłane przez Użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania.

Gromadzenie danych
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez okres niezbędny do prawidłowego administrowania systemem, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach systemowych szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Aplikacji w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika.

Dane zgromadzone przez Aplikację przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.
Inne
Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej Strefa Wolontariusza mbU.

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie