Polityka prywatności www

Polityka prywatności www

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności serwisów internetowych www.malibracia.org.pl oraz www.podarujwigilie.pl ("Serwisy Internetowe" lub "Serwisy") oraz stanowi integralną część regulaminu Serwisów Internetowych. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ("Stowarzyszenie") dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisów i zachowania zgodności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160750.

Dane osobowe
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Serwisów Internetowych. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz niezbędność przetwarzania ich dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych.

Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingu bezpośredniego Stowarzyszenia oraz badaniach preferencji użytkowników Serwisów Internetowych. Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newsletter Stowarzyszenia. Newsletter ma na celu informowanie o nowościach pojawiających się w Stowarzyszeniu, a także materiałach promocyjnych i fundraisingowych Stowarzyszenia. 

Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających z Serwisów Internetowych, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Użytkowników CRM

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy)

Realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem.

Zbiór danych osób, korzystających z Serwisów Internetowych

 • dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Zbiór danych osób, które zapisały się do newslettera

 • adres e-mail

Przekazywanie Użytkownikom informacji o Stowarzyszeniu

Zbiór danych osób, które skontaktowały się ze Stowarzyszeniem

 • imię i nazwisko,
 • adres email
 • numer telefonu

Kontakt z Użytkownikami

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oznaczonych w niniejszym dokumencie,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i w razie potrzeby uaktualniane,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją oraz utrzymywaniem Serwisów Internetowych, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Uprawnienia Użytkownika
Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na warunkach przewidzianych przez RODO. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługujących im praw za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy zawartych w regulaminie Serwisów Internetowych, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@malibracia.org.pl

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą ułatwieniu identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Serwisy Internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Gromadzenie danych
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez okres niezbędny do prawidłowego administrowania systemem, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisów w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika.

Dane zgromadzone przez Serwisy przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.

Inne
Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisów Internetowych.

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie