Polityka prywatności - Chatbot

Polityka prywatności - Chatbot

Regulamin Chatbota w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich

 1. Ogólne informacje o Chatbocie
  1. Chatbot jest usługą świadczoną drogą elektroniczną tj. programem komputerowym pełniącym rolę wirtualnego asystenta, działającym na platformie Messenger w serwisie Facebook na stronie www.facebook/malibracia za pośrednictwem aplikacji Messenger użytkownika, zwanym w dalszej części Regulaminu „Chatbotem” lub „Usługą”.
  2. Usługodawcą jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich z siedzibą w Warszawie (kod: 00-159), ul. W. Andersa 13, wpisana do rejestru KRS 0000160750, NIP 822 20 92 679, zwane w dalszej części regulaminu “Usługodawcą” lub “mbU”.
  3. Chatbot umożliwia uzyskanie przez użytkownika informacji o usługach i produktach Usługodawcy, najczęściej zadawanych pytań z zakresu pomocy oraz udostępnienie przez użytkownika na rzecz Usługodawcy danych kontaktowych i wyrażenie zgód na kontakt telefoniczny lub przekazanie Usługodawcy prośby o taki kontakt.
  4. Chatbot prowadzi zautomatyzowaną konwersację w czasie rzeczywistym, wedle zaprogramowanej ścieżki, podczas której wyświetla informacje marketingowe o usługach i produktach Usługodawcy, w niektórych przypadkach zawierających link do szczegółowych informacji na stronie www.malibracia.org.pl, może pobierać dane osobowe (numer telefonu kontaktowego) i umożliwić wyrażenie na rzecz Usługodawcy zgód na kontakt telefoniczny lub przekazanie Usługodawcy prośby o taki kontakt, treść konwersacji i działania podejmowane w ramach Chatbota procesowane są jednocześnie przez Messengera i Chatbota.
 2. Użytkownicy Chatbota
  1. Użytkownikiem Chatbota może być osoba fizyczna spełniająca (łącznie) poniższe warunki:
   1. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook lub aktualnej aplikacji Messenger, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
   2. akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Usługa Chatbota świadczona jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
  3. Usługa Chatbota świadczona jest nieodpłatnie.
  4. W celu uzyskania dostępu do Usługi, Użytkownik powinien mieć urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge) oraz aktywne konto w serwisie Facebook lub zainstalowaną aktualną wersję aplikacji Messenger.
  5. Zabronione jest wpisywanie w okno Chatbota treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz naruszające prawa osób trzecich.
  6. Do konwersacji z Chatbotem zastosowanie znajdują wszystkie polityki, instrukcje i zasady usług świadczonych w ramach marki Facebook, dostępne na stronie internetowej facebook.com/legal/terms/update.
 3. Korzystanie z Chatbota
  1. Chatbot uruchamia się po otwarciu okna konwersacji w Messengerze z poziomu fanpage Usługodawcy na Facebooku przez Użytkownika lub po otwarciu okna konwersacji poprzez kliknięcie linku przekierowującego do informacji o usługach lub produktach Usługodawcy w Messengerze, otrzymanego uprzednio w mailu
  2. W każdej chwili można zaprzestać korzystania z Usługi poprzez zamknięcie okna konwersacji.
  3. Użytkownik może w dowolnej chwili skasować konwersacje w komunikatorze Messenger
 4. Ochrona prywatności
  1. W związku z korzystaniem z Chatbota Usługodawca uzyskuje standardowe informacje o koncie użytkownika w serwisie Facebook lub usłudze Messenger. Dane te mogą obejmować zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika i są określane w usłudze Facebook jako dane publiczne użytkownika (lub podobnie).
  2. Facebook jest odrębnym od Usługodawcy administratorem w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarza w związku z korzystaniem przez użytkownika z jego usług.
  3. Celem przetwarzania danych przez Usługodawcę jest świadczenia usługi Chatbot.
  4. Dane przechowywane są przez okres, w którym Użytkownik korzysta z Usługi Chatbot
  5. Dane osobowe użytkowników Usługodawca może przekazywać następującym kategoriom odbiorców:
   1. Facebook, który świadczy usługę Facebook Messenger
   2. podmioty, który pomagają Usługodawcy świadczyć usługę chatbota;
   3. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).
  6. Rozmowa prowadzona jest z wykorzystaniem Facebook Messenger. Ta usługa świadczona jest z wykorzystaniem, serwerów, które mogą znajdować się na terenie państwa trzeciego. Oznacza to, że dane Użytkowników mogą zostać przekazane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Usługodawca zapewnia przy tym odpowiedni poziom ochrony i stosuje odpowiednie przepisy prawne.
  7. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na stronie www.malibracia.org.pl
 5. Postanowienia końcowe
  1. Usługa Chatbot jest świadczona od dnia 15 czerwca 2020 r. do odwołania
  2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów - z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, w szczególności związane ze zmianami wprowadzonymi przez Facebook lub względami technologicznymi a także konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa, jak również z uwagi na orzeczenia i wytyczne organów, które stosują prawo.
  3. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego
  4. Regulamin jest dostępny na stronie www.malibracia.org.pl

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie