Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

35 lat temu - 5 grudnia 1985 roku - Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja do podziękowania wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz innych, oddając swój czas i umiejętności i inspirują do tego innych. W Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich w tej chwili aktywnie działa ponad 400 wolontariuszy, którzy przynoszą regularne wsparcie setkom osamotnionych seniorów.

mbU 2 1 kopiaWolontariusz, czyli kto?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych nie będących z nią w więziach rodzinno-koleżeńskich. Wolontariat, ze swoją wewnętrzną etymologią „voluntas”, czyli: „wola”, „chęć” oznacza świadczenie działalności z założenia dobrowolnej, bezpłatnej i bezinteresownej. Co jednak podkreślają organizacje prowadzące wolontariat, powinno być to zajęcie przynoszące satysfakcję. Według danych GUS (Wolontariat 2016, GUS Warszawa, 2017) w wolontariat niemal w równym stopniu angażują się obie płci. Natomiast, niezależnie od rodzaju odbiorcy tej pracy, najczęściej angażują się w niego ludzie młodzi, do 24 r.ż. oraz osoby z wyższym wykształceniem (25-34 lata).

Ilu Polaków angażuje się wolontariat?

Badanie CBOS „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2019 roku” pokazuje, że w 2019 roku zaszły pewne drobne zmiany w stosunku do roku poprzedzającego. O dwa punkty procentowe - z 21 do 23 - wzrósł odsetek tych, którzy przeznaczyli własną pracę lub usługi na cele dobroczynne. Tyle, że chodzi tutaj raczej o jednorazowe zaangażowanie się w pracę społeczną. Na regularną pracę w charakterze wolontariusza w 2019 r. wciąż wskazywała nieduża, bo 7%-owa grupa badanych. Rok 2020 i sytuacja związana z pandemią zmienia ten obraz. Jak pokazują dane, zdaliśmy ten sprawdzian solidarności wobec różnorodnych działań przeciwdziałających do negatywnym skutkom pandemii – wolontariusze ruszyli na pomoc tym, którzy jej potrzebowali.

Wolontariusze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Wolontariusze są ważnym filarem naszego Stowarzyszenia. Bez ich wsparcia i zaangażowania większość naszych działań nie mogłaby być przygotowywana i zrealizowana. To osoby aktywne, dążące do osobistego rozwoju, a zarazem wrażliwe na potrzeby innych. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od kilkunastu lat wspiera starsze osamotnione osoby. W ramach Programu TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ wolontariusze regularnie odwiedzają swoich podopiecznych, tworząc relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu. Takie regularne odwiedziny budują bliskie relacje i dają samotnym seniorom poczucie bezpieczeństwa. Szacujemy, że jeden wolontariusz towarzyszący przeznacza średnio 144 godziny w ciągu roku na regularne spotkania z seniorem, co w skali całego Stowarzyszenia daje 48 240 godzin spędzonych z samotnymi seniorami. Nierzadko pomaganie jest dla nich wartością samą w sobie. Oddają swój czas dla korzyści, których czasami nie da się przeliczyć na pieniądze, jak choćby dawno niewidziany uśmiech na twarzy starszego człowieka czy wdzięczność za dostrzeżenie i uwagę.