O akcji

To już 25 lat, odkąd ONZ ustanowiła 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.

Dla Stowarzyszenia "mali braciaUbogich" to bardzo ważne święto. Pomaga nam zwracać uwagę na problemy seniorów, wskazywać na konieczność wprowadzania zmian poprawiających sytuację osób starszych, szczególnie tych samotnych, niemających wsparcia  w rodzinie, żyjących w izolacji, niesamodzielnych.  One bowiem są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne i – co niedopuszczalne - często pozbawiane podstawowych praw, w tym poszanowania godności.  

Szacunek dla godności ludzi starszych - bez względu na ich pozycję społeczną, sytuację materialną, kondycję fizyczną i psychiczną - to jedna z fundamentalnych wartości Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Dlatego w tym roku - przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, apelujemy o jej ochronę, a także o piętnowanie i konsekwentne likwidowanie wszelkich przejawów jej pogwałcania. 

Dołącz do nas!