Podpisz się pod apelem!

Chroń z nami godność osób starszych! Podpisz! 

Ten apel to reakcja na systematycznie docierające do nas sygnały łamania podstawowych praw osób starszych, w tym prawa do poszanowania godności. Sygnały mocno niepokojące w przypadkach, gdy dopuszczają się ich osoby i instytucje wyznaczone do tego, by pomagać; szczególnie przykre, gdy ich ofiarą padają ludzie najbardziej narażeni na wykluczenie społeczne: samotni, niemający wsparcia w rodzinie, niesamodzielni. 

Nie możemy się na to godzić!

Pogwałcenie godności osób starszych może dotyczyć różnych dziedzin życia (takich jak ochrona zdrowia czy opieka socjalna), przejawiać się w codziennych zachowaniach, komunikacji, języku. Apelujemy, by każde z takich naruszeń bezwzględnie piętnować. Sprzeciwiamy się w szczególności:

- odmowie dostępu do pomocy medycznej ze względu na wiek, 
- lekceważeniu potrzeb starszych pacjentów, 
- nierespektowaniu prawa osób starszych do prywatności i intymności, 
- brakowi poszanowania dla ich autonomii, 
- przedmiotowemu traktowaniu, 
- zwracaniu się do osób starszych w nieodpowiedni sposób (np. infantylnie czy protekcjonalnie).

To prowadzi do umniejszania własnej wartości przez osoby starsze, a stąd już tylko mały krok do akceptacji nadużyć ze strony otoczenia.  

Nie możemy na to pozwolić!

Godność jest wrodzonym i niezbywalnym prawem każdego człowieka i nie maleje wraz z wiekiem.
Jeśli zgadzasz się z nami, podpisz nasz apel!

Z Twoją pomocą możemy przekonać nasze władze, aby podjęły zdecydowane działania na rzecz ochrony godności osób starszych, by konsekwentnie likwidowały wszelkie przejawy jej pogwałcania. 

W tym roku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych zbiega się w czasie z inauguracją Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie RP. To ważny krok w budowaniu partnerskich relacji reprezentacji polskich seniorów z rządem i parlamentem. Razem możemy sprawić, by ochrona praw i szacunek dla godności najbardziej narażonych na wykluczenie osób starszych stały się priorytetami tej współpracy.

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!

 


Dołączam do apelu Stowarzyszenia 

Nasz apel podpisały 2214 osoby.

*Uwaga! Licznik jest aktualizowany co kilka godzin. 

 


 

*Uwaga! Licznik jest aktualizowany co kilka godzin.